Hallituksen esitysluonnos yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi

Valtionvarainministeriö antoi 22.3.2018 luonnoksen hallituksen esitykseksi koskien yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Muutettavia säännöksiä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.


Tulolähdejaon perusteena on ollut pitää erillään eri verolakien perusteella laskettavat verotettavat tulot. Esitysluonnoksen tavoitteena on kuitenkin yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Annettu luonnos hallituksen esitykseksi muuttaisi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaa maatalouden tulosta.


Yhteisöillä ei olisi muun toiminnan tulolähdettä. Yhteisöjen, joilla ei lain voimaantulon jälkeen olisi muun toiminnan tulolähdettä, tulisi siis voida vähentää kaikki vähentämättä olevat tappiot elinkeinotulolähteessä.


Vaikka osalla yhteisöistä samoin kuin elinkeinoyhtymillä olisi muutosten jälkeen edelleen muun toiminnan tulolähde, tulisi näidenkin voida vähentää aikaisemmin vahvistettuja tappioita elinkeinotulolähteen tulosta silloin, kun tappio on aiheutunut jatkossa kiinteistöliiketoimintana käsiteltävästä toiminnasta. Yhteisöjen harjoittama muu toiminta ei kuitenkaan olisi elinkeinotoimintaa, vaikka siihen sovellettaisiinkin elinkeinoverolakia.

0
Feed

Jätä kommentti